بررسی نظری رفتار اخلاقی در سازمان

۱۰,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

این مقاله با موضوع “بررسی نظری رفتار اخلاقی در سازمان” به موضوعات، اصطلاحات و چالش ها پیرامون این موضوع پرداخته است.مقاله مد نظر شامل 23 صفحه است. فایل این مقاله به صورت ورد (docx) برای شما قابل دانلود است.

امیدواریم مقاله بررسی نظری رفتار اخلاقی در سازمان برای شما مفید واقع شود.فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب مقاله بررسی نظری رفتار اخلاقی در سازمان

 • چکیده 
 • مقدمه  
 • دیدگاه های اخلاقی
  • دیدگاه غایت مندی و نتیجه گرایی
  • دیدگاه تعهد اخلاقی نسبت به رعایت حقوق افراد
  • دیدگاه نسبی گرایی
  • دیدگاه اخلاقی مبتنی بر تقوی و پرهیزکاری
 • مراحل پایبندی به معیارهای اخلاقی از دیدگاه صاحب نظران
 • ابعاد رفتار اخلاقی از دیدگاه لوزیر
 • رفتار اخلاقی کارکنان
 • اهمیت رفتار اخلاقی در سازمان
 • عوامل موثر بر رفتار اخلاقی
 • الف- سطح کلان
  • فرهنگ
  • اقتصاد
  • محیط سیاسی
  • تکنولوژی
  • مذهب
  • قانون
 • ب – سطح میانی
  • رقابت
  • نظام پاداش
  • اصول رفتاری
  • خصوصیات شغلی
  • منابع
  • فرهنگ سازمانی
  • اهداف سازمان
  • رفتار مدیر
  • جو سازمانی
  • اختیار سمت
  • ارزیابی عملکرد
  • افراد مرجع
 • ج – سطح خرد 
  • نگرش
  • قصد
  • قدرت نفس
  • مرکز کنترل
  • وابستگی میدانی
  • دموگرافی
  • سطح توسعه اخلاقی
  • ارزش ها
 • تأثیر رفتار اخلاقی بر بهبود عملکرد و موفقیت سازمان
  • توجه به منافع ذینفعان
  • افزایش سود و مزیت رقابتی
  • افزایش تنوع طلبی
  • کاهش هزینه های ناشی از کنترل
  • بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات
  • افزایش تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان
 • رفتارهای غیر اخلاقی
  • عدم احترام به قوانین و مقررات
  • تملق و چاپلوسی
  • پایین آمدن وجدان کاری، بی مسئولیتی و کم کاری
  • رواج رذایل اخلاق فردی (غیبت، تهمت، گزارش های دروغین)
 • عواقب عدم رعایت رفتار اخلاقی
  • الف-اثرات وپیامدهای فردی
  • ب-اثرات وپیامدهای گروهی
  • ج-اثرات وپیامدهای سازمانی
 • بحث و نتیجه گیری  
 • منابع 

 

چکیده بررسی نظری رفتار اخلاقی در سازمان

مقاله پیش رو تلاشی است برای ارائه بحثی نظری راجع به دیدگاه ها و نظرهای پیرامون رفتاراخلاقی کارکنان در سازمان، بدنه و موضوع اصلی تحقیق بر مبنای رویکرد نظری در راستای چند محور اصلی دیدگاه های رفتار اخلاقی، مراحل پایبندی به رفتار اخلاقی، ابعاد رفتار اخلاقی از دیدگاه لوزیر، رفتار اخلاقی کارکنان، اهمیت رفتار اخلاقی در سازمان، عوامل موثر بر رفتار اخلاقی در سه سطح خرد، کلان و میانی، تأثیر رفتار اخلاقی در بهبود عملکرد و موفقیت سازمان وهمچنین بررسی رفتارهای غیر اخلاقی در سازمان و عواقب آن.

مقدمه مقاله

در تعریف از اخلاق آمده است: مجموعه ای از اصول، باورهای اخلاقی و ارزش های حاکم بر رفتار فرد، با در نظر گرفتن آنچه صحیح یا غلط است. در تعریفی دیگر اخلاق را معرفتی می داند که از افعال اختیاری انسان بر اساس سیری عقلایی شکل می گیرد. در نهایت، می توان گفت اخلاق حرفه ای، مجموعه ای از اصول و معیارهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه ها را تعیین می کند.

در حقیقت، اخلاق حرفه ای یک فرآیند تفکر عقلانی است که هدف آن، محقق کردن این امر است که در سازمان باید چه موقع، چه ارزش هایی را حفظ و اشاعه نمود (انصاری و همکاران ،1391). کلمه اخلاق جمع کلمه خُلق به معنی خوی ها است. اخلاق شاخه ای از فلسفه است که آن را فلسفه اخلاقی یا اخلاقیات نامیده اند. اخلاق عبارت است از تمامی صفات نفسانی که منشاءکارهای پسندیده یا ناپسند باشد؛ چه آن صفت به صورت پایدار و راسخ باشد و چه ناپایدار و زودگذر.

واژه اخلاق به دسته ای از صفات انسان اطلاق میشود که در نفس انسان راسخ و پایدار می باشند و شامل صفات بد و ناپسند نیز میشوند. اخلاق به عنوان شاخه ای از فلسفه است که با رفتارها و اصول اخلاقی سروکار دارد. اصول اخلاقی به این اشاره دارد که چه چیزی درست یا نادرست ،خوب یا بد است. اگرچه اخلاق کی مفهوم پیچیده است م یتواند هم به عنوان وسیله هم به عنوان هدف تعریف شود.

اخلاق مجموعه صفات روحی و باطنیانسان است و به گفته بعضی از دانشمندان، گاه به اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی ناشی می شود، نیز اخلاق گفته می شود اخلاق در فرهنگ انگلیسی آکسفورد به عنوان اصولی تعریف شده است که توسط یک شخص انجام می شود.

در چهارچوب رفتارهای حرفه ای، تعریف اصول اخلاقی گسترده می شود، که ممکن است به عنوان انجام دادن کارهای صحیح تشریح شود و در چهارچوب ساختاری، رفتار اخلاقی ممکن است به وسیله میزان ارزش اعتماد و یکپارچگی شرکت ها و افراد که کسب و کار خود را انجام می دهند ،اندازه گیری شود (ماسون، 2009).

اخلاق، به طور ساده و خلاصه، شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است. تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست. بسیاری از دانشمندان علم اخلاق ادعا می کنند که باتوجه به اصول اخلاقی در مقام عمل همیشه یک راهکار درست وجود دارد و برخی دیگر معتقدند که راهکار درست بستگی به موقعیت و شرایط دارد و تشخیص اینکه کدام راهکار درست است درنهایت به عهده خود فرد است (ذاکری ،1394).

ابعاد رفتار اخلاقی از دیدگاه لوزیر

لوزیر، رفتار اخلاقی را دارای سه بعد اساسی معرفی می نماید که عبارتند از: رفتار شخصی، رفتار سودمندی و رفتار قانونی.

 • رفتار شخصی به ویژگی ها و خصوصیاتی اشاره می کند که در افراد وجود داشته و بر اساس آنها ارزشها و احساساتی در مورد آنچه درست یا نادرست است، در آنها شکل گرفته است .
 • از منظر رفتار سودمندی، یک عمل یا تصمیم اگر منجر به منافعی برای مردم شود، درست و اگر منجر به ضرر یا آسیب شود، نادرست است. هدف به طور مشخص، خلق بیشترین منفعت برای دیگران با کمترین میزان آسیب است .

رفتار اخلاقی کارکنان

امروزه سازمان ها، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی دوران کنونی هستند که دامنه تاثیر آنها بر شئون مختلف زندگی انسان ها، بسیار گسترده است. این نهادها، در متن محیط اجتماعی می رویند و می بالند و به همین دلیل، به عنوان سیستمی پیچیده، همواره در تعامل مستقیم با محیط درونی و بیرونی خود هستند. آنها از یک سو خواهان موفقیت، بقا و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب هستند و از سوی دیگر موفقیت شان مرهون نحوه برقراری ارتباط و تعامل درست با محیط است.

دراین راستا، اخلاقه حرفه ای و رفتار اخلاقی کارکنان موضوعیست که به شدت مورد توجه مدیران سازمان قرار گرفته است (مهرگان ،1394). در زمینۀ رفتار اخلاقی کارکنان، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده و از زوایای مختلفی مد نظر قرار گرفته است.

رفتار اخلاقی در سازمان را عمل مطابق با ارزش های اخلاقی موجود در سازمان می دانند (لپولاک، 2012). رفتار اخلاقی، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو(مهرگان ،1394).

رفتار اخلاقی، به عنوان رویکردی اساسی برای حذف ناهنجاری های اخلاقی سازمان و ابزاری برای تعیین اینکه چه چیزی درست و چه چیزی غلط است، به کار می رود. رفتار اخلاقی را به عنوان یک عمل فردی مداوم، مطابق با ارزشهای خود نیز تعریف می کنند. برخی صاحب نظران نیز با رویکرد ساختارگرایانه، رفتار اخلاقی را به عنوان آنچه سازمان تجویز می کند، تعریف می کنند.

کلیدواژه ها

ابعاد رفتار اخلاقی – اثرات و پیامدهای سازمانی – اثرات و پیامدهای فردی – اثرات و پیامدهای گروهی – اخلاق – اهمیت رفتار اخلاقی در سازمان – رفتار اخلاقی – رفتار اخلاقی کارکنان – روابط اخلاقی – روابط سازمانی – سازمان – عواقب عدم رعایت رفتار اخلاقی – مبانی اخلاقی چیست – مراحل پایبندی به معیارهای اخلاقی – مقاله اخلاق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی نظری رفتار اخلاقی در سازمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :