جو مسموم سازمانی و تمایل به ترک شغل

۱۰,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

مقاله جو مسموم سازمانی و تمایل به ترک شغل به بیان نقش استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل افراد به ترک شغل می پردازد.

این مقاله 28 صفحه دارد که در ادامه فهرست و قسمت هایی از مطالب آن آورده شده است.

مقاله جو مسموم سازمانی و تمایل به ترک شغل به صورت فایل ورد و پی دی اف تهیه شده و قابل دانلود است.

استفاده از این مقاله رایگان است اما مبلغ ناچیزی بابت نگهداری و دانلود فایل کامل مقاله از سرور های بانک پروژه دریافت می گردد. امیدواریم مقاله جو مسموم سازمانی و تمایل به ترک شغل برای شما مفید باشد.

فهرست مطالب مقاله جو مسموم سازمانی و تمایل به ترک شغل

 • چکیده
 • پیشگفتار
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو مسموم سازمانی
 • استرس شغلی
 • فرسودگی شغلی
 • تمایل به ترک شغل
 • جو مسموم و استرس شغلی
 • پیشینه پژوهش
 • مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش
 • روش شناسی پژوهش
 • یافته های پژوهش
 • یافته های توصیفی
 • یافته های استنباطی
 • شاخص نیکویی برازش مدل
 • نتیجه گیری و پیشنهاد ها
 • منابع
 • شکل 1- مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته)
 • جدول 1 – آمار توصیفی پاسخ دهندگان
 • جدول 2 – میانگین و انحراف استاندارد
 • جدول 2 – شاخص روایی، پایایی و توصیفی
 • جدول 3 – ماتریس همبستگی و روایی منفک
 • نمودار 1 – مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد
 • شکل- 2 مدل در حالت قدر مطلق معناداری ضرایب( t-value)
 • جدول 4- ضرایب مسیر (بتا)، آماره تی، ضریب تعیین و نتیجه فرضیه پژوهش

چکیده 

جو سازمانی سالم میتواند باعث بهبود تعاملات و عملکرد سازمانی شده و برعکس جو ناسالم و مسموم ممکن است محیطی پر از سوءظن و استرس بوجود آورده و اثرات منفی را بر عملکرد افراد و سازمان داشته باشد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جو مسموم سازمانی بر تمایل به ترک شغل صورت گرفت. همچنین، نقش میانجیگر دو متغیر استرس و فرسودگی شغلی نیز در رابطه بین جو مسموم و تمایل به ترک شغل مورد بررسی قرار گرفت.

این پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش شامل 150 نفر از پرستاران زن بیمارستان علی ابن ابی طالب شهرستان رفسنجان و  ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود.

رویایی و پایایی پرسش نامه با استفاده از روایی صوری، روایی سازه و همچنین، محاسبه آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان دادند که جو مسموم سازمانی به گونه مستقیم در ایجاد تمایل به ترک شغل و فرسودگی شغلی تأثیری ندارد، ولی در ایجاد استرس شغلی تأثیری مثبت و معنادار دارد .

همچنین، بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد استرس شغلی در ایجاد فرسودگی شغلی تأثیری مثبت و معنادار داشته، ولی در تمایل به ترک شغل  تأثیری ندارد. نتایج پژوهش نشان دادند جو مسموم سازمانی به صورت غیرمستقیم و با در نظر گرفتن نقش میانجیگر استرس و فرسودگی شغلی باعث تمایل به ترک شغل میشود.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو مسموم سازمانی 

روی هم رفته، به دلیل اینکه جو سازمانی، پدیده ای چندلایه، پیچیده و چندبعدی است که از ادراکات کارکنان از تجربیاتشان در سازمان مشتق شده و در طول زمان پایدار می ماند و به  گونه گسترده در واحد سازمانی به اشتراک گذاشته میشود، امکان ارایه یک تعریف دقیق و استاندارد از این مفهوم وجود ندارد (Dawson et al, 2008).

با این حال، از دیدگاه اشنایدر و همکاران، جو سازمانی به عنوان ادراکات مشترک و مضمون مربوط به خط مشی ها، عملکردها و رویه هایی که کارکنان تجربه کرده و رفتارهایی از کارکنان که در ارتباط با تشویق، حمایت و انتظارات آنان است،  تعبیر میشود که میتواند بر پیامدهای سازمانی نظیر توانمندی تأثیر بگذارد( Schneider et al, 2013).

در گفتگو های روزانه در سازمانها، واژه های جو متشنج، جو مسموم، جو ناآرام و مانندآن ها بارها به کار برده میشود. حال اینکه به مفاهیم علمی آن کمتر توجه میشود و روشهای شناخت آن نیز کم تر مورد پژوهش قرار میگیرد.

جو مسموم سازمانی تأثیراتی منفی در ذهن، بهره وری، عملکرد و تصمیم گیریها دارد. در واقع، جو مسموم سازمانی محصول تزریق مفهوم سمیت سازمانی به کالبد جو سازمانی است( Too & Harvey, 2012).

پنج بعد جو مسموم سازمانی عبارت اند از :

 1. رهبری زهرآگین
 2. ساختار فیزیکی مسموم
 3. ساختار شغلی مسموم
 4. روابط بین فردی مسموم
 5. نظام پاداش مسموم

این ابعاد در ادامه تشریح میگردد:

رهبری زهرآگین

رهبری زهرآگین سبکی از رهبری است که در آن رهبر با توجه به رفتار منفی و ویژگی های فردی مخربی که دارد، آسیب طولانیمدت و جدی به طور مستقیم به پیروان خود و به گونه غیرمستقیم به سازمان تحمیل می کند( Lipman-Blumen, 2006).

ادامه مطلب در فایل کامل مقاله …

استرس شغلی

مورهد( Moorhead, 2003) استرس شغلی را پاسخی انطباقی به بعضی از محرک ها میداند که فشارهای روانی و فیزیکی زیادی بر افراد متحمل میسازد، اما بی شک صاحب نظران در مورد این تعریف استرس هم رایی دارند که استرس تجربه احساسی ناخوشایندی است که با عناصری مانند ترس، دلهره، نگرانی، ناراحتی، رنج، عصبانیت، غمگینی، ناامیدی و افسردگی در ارتباط است و انجام نقش های چندگانه را با سطوح بالای استرس مرتبط میدانند( Bolino and Turnley, 2005).

عواملی که موجب استرس شغلی میشوند را میتوان به دو دسته عوامل وابسته به فرد و عوامل وابسته به محیط تقسیم بندی کرد. از عوامل مهم وابسته به فرد میتوان به تیپ شخصیت، وضعیت اقتصادی – اجتماعی و عوامل دموگرافیک مانند جنس، سن، تأهل و از عوامل وابسته به محیط به عواملی چون محیط جغرافیایی اشاره کرد ( Azadmarzabadi &  gholami fesharaki, 2011)، اما از جمله عواملی که به گونه گسترده شناخته شده و موجب استرس شغلی میگردد، عبارت است از: عدم امنیت شغلی، استقلال شغلی، فشارهای زمانی در کار، رابطه رهبری و تعارض کار- خانواده( Mauno &  Kinnunen, 1999).

استرس جزئی از زندگی روزانه و تا حدی برای انجام کار لازم است، اما زمانی که مستمر و شدید میگردد، تبدیل به یک پدیده منفی و به انواع بیماریهای جسمانی و اختلال های روانی در افراد منجر میشود (Rothmann, van der Colf & Rothmann, 2006). پرستاری از جمله مشاغلی است که افراد در آن سطوح بالایی از استرس را احساس میکنند (Deary et al., 1996).

ادامه مطلب در فایل کامل مقاله …

فرسودگی شغلی 

یکی از مهم ترین مسایل شغلی که به گونه معمول به صورت واکنش در مقابل تنیدگی های شغلی و سازمانی در بین کارکنان سازمانها دیده میشود، پدیده فرسودگی شغلی است. سندروم فرسودگی شغلی مشکلی مهم در محیط های کاری مدرن است و شیوع آن به گونه شایانی در طول دهه گذشته افزایش یافته است( Fuente et al, 2015).

فرسودگی شغلی عبارت است از” یک سندرم خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت شخصی که میتواند در میان افرادی که نوعی از خدمات عمومی را انجام میدهند، رخ دهد” (Droogenbroeck, Spruyt & Vanroelen, 2014).

خستگی عاطفی به عنوان شرایطی توصیف شده است که در آن منابع روانی کارکنان به حدی کاهش مییابد که آنها دیگر قادر به ارایه خدمات خودشان نیستند. خستگی، نشان دهنده بارزترین علامت مؤلفه استرس در فرسودگی شغلی است .

همچنین، مسخ شخصیت، به عنوان سازوکار مقابله ناکارآمد ناشی از استرس شغلی تعریف شده است که باعث میشود کارکنان در برخوردشان با سایرین، بی عاطفه، سرد و منفی شوند.

آخرین جنبه، به شیوهای مثبت با عنوان احساس موفقیت شخصی مشخص شده است که این حالت، احساس افسردگی ای است که به وسیله کارمندان بیان شده است؛ به این شکل که دیگر در رسیدن به اهدافشان موفق نیستند و اعتماد به نفس خود و تواناییشان را در انجام وظایفشان در محل کار از دست داده اند( Ambrose, Rutherford, Shepherd & Tashchian ,  2014).

ادامه مطلب در فایل کامل مقاله …

تمایل به ترک شغل 

قصد ترک عبارت است از تمایل رفتاری کارکنان به جهت تلاش برای ترک کار با سازمانشان که ممکن است منجر به ترک شغل واقعی شود(Chen et al, 2014).

نیت جابه جایی اغلب برای کسب و کار مضر است. زمانی که کارکنان شغل خود را ترک میکنند، شرکتها استعدادهای انسانی باارزش خود را از دست میدهند و این فقدان آنها میتواند به سود رقبا باشد. آموزش کارکنان جدید نیاز به تخصیص منابع مهم دارد که بیش تر اوقات زیاد طول میکشد و شامل یک شیب منحنی یادگیری میباشد.

بنا به دلایل گوناگون این فرایند دشوار ممکن است همیشه موفق نباشد. به همین دلیل، سازمانها نه تنها در پی جذب کارکنان ارزشمند هستند بلکه دنبال پرورش و حفظ کارکنان کلیدی خود، حتی در زمان چالشها و یا رکود اقتصادی هم هستند( Khanin, 2013).

ادامه مطلب در فایل کامل مقاله …

جو مسموم و استرس شغلی

روی هم رفته، شرایط کاری ضعیف مرتبط با موارد زیر از عوامل استرس زا در محیط کار بشمار می آید. فضای ناکافی برای انجام کار به صورت راحت و امن، مشخص نبودن حریم شخصی که باعث دست پاچگی فرد میشود، فضای کاری پر سر و صدا که منجر به عدم تمرکز و حواس پرتی میشود، فضای کاری غیرانسانی و نیاز به انجام کارهای بدنی سنگین، رطوبت و گرمای هوای زیاد که ناراحتی برای فرد ایجاد کند، نور ناکافی که سلامت و ایمنی را به خاطر بیندازد، سیستم تهویه نامناسب بویژه در ماه های گرم سال و تجهیزات کاری قدیمی، نامناسب و غیر قابل اتکا نیز از منابع ایجاد استرس در بین کارکنان است( Safari & Mohammad Nejad Shorkaee, 2013).

محیط کاری نامناسب از عوامل استرسزا در محیط کار بشمار میآید. بنیاد بهبود زندگی و شرایط کاری اروپا، طی پژوهشی که در سال 1996 انجام داد، دریافت که سر و صدا، آلودگی، هوای گرم و سرد و یا مرطوب، حمل وسایل سنگین و کار کردن در فضای کوچک از عوامل استرس زای مرتبط با محیط کار بشمار میآیند( Sutherland & Cooper, 2000).

ادامه مطلب در فایل کامل مقاله …

برای دانلود فایل کامل مقاله جو مسموم سازمانی و تمایل به ترک شغل روی دکمه زیر کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جو مسموم سازمانی و تمایل به ترک شغل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :