بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات ارگانیک

۱۰,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

مقاله “بررسی عوامل مختلف بر خرید محصولات ارگانیک” یک پژوهش آماری در زمینه بررسی تعدادی از عوامل منتخب بر خرید محصولات سبز است ، این مقاله دارای 30 صفحه، شامل متن، جداول و تصاویر مربوطه است.

در ادامه فهرست مطالب (بررسی عوامل مختلف بر خرید محصولات ارگانیک) و قسمت هایی از متن آن آورده شده است.

این پژوهش آماری رایگان است ولی مبلغ اندکی بابت هزینه نگهداری و دانلود از سرور بانک پروژه دریافت می شود.

امیدواریم این مطلب برای شما دوستان همیشگی بانک پروژه مفید واقع شود :

فهرست مطالب بررسی عوامل مختلف بر خرید محصولات ارگانیک

 • چکیده
 • واژگان کلیدی
 • مقدمه
 • بازاریابی اجتماعی و مفهوم بازاریابی سبز
 • مبانی نظری و فرضیات پژوهش قصد خرید
  • دانش زیست‌محیطی
  • تجربیات پیشین
  • هنجارهای ذهنی
  • اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده (PCE)
  • ارتباطات بازاریابی
  • پاسخ مصرف کننده به بازاریابی سبز (شرکت‌ها و برندهای سبز)
 • مدل پژوهش
 • روش تجزیه وتحلیل دادهها و آزمون فرضیه‌ها
 • توصیف آماری داده‌های تحقیق
 • مدلیابی معادلات ساختاری
 • مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی (CFA)
 • مدل ساختاری ( مدل تحلیل مسیر)
 • نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های تحقیق
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات مدیریتی
 • منابع و مآخذ
 • شکل1: تفاوتهای میان بازاریابی سنتی و سبز
 • شکل2: مدل پژوهش
 • جدول1: بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده
 • جدول2: بررسی پایایی مقیاس‌های مورد استفاده با استفاده از پایایی ترکیبی
 • مدل2: مدل اندازه گیری متغیر وابسته تحقیق
 • مدل2: مدل اندازه گیری متغیر وابسته تحقیق
 • جدول3: نتایج مدل اندازه گیری پژوهش
 • جدول4: شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری
 • مدل3: مقدار t برای بررسی معنیداری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر
 • جدول5: شاخص‌های برازندگی مدل ساختاری

قسمت هایی از متن مقاله بررسی عوامل مختلف بر خرید محصولات ارگانیک

چکیده

افزایش نگرانی و آگاهی‌های عمومی نسبت به سلامت و حفاظت از محیط زیست منجر به این شده است که مصرف‌کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست‌محیطی را مدنظر قرار دهند. همزمان با افزایش اهمیت مسائل زیست‌محیطی و مفهوم مسئولیت اجتماعی در میان مصرف کنندگان، شناخت عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز توسط مصرف‌کنندگان ضروری به نظر میرسد.

با توجه به این که قصد خرید به عنوان یک پیشبینی کننده خوب رفتار شناخته می‌شود هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل منتخب تاثیرگذار بر قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان میباشد.

داده‌های مورد نیاز پژوهش از طریق توزیع پرسشنامهای ساختار یافته میان نمونه ای 400 نفری از شهروندان شهر قزوین جمع آوری گردیده و با استفاده از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و SPSS تحلیل شدند.

نتایج پژوهش نشان میدهد که عواملی همچون برندهای سبز، فعالیت‌های ارتباطات بازاریابی، نگرش مبنی بر ارتباطات بازاریابی بیشتر، دانش زیست‌محیطی و اثربخشی ادراک شدهی مصرف کننده بر قصد خرید سبز او تاثیرگذار میباشد.

مقدمه

به نظر میرسد امروزه مشکلات زیست محیطی، شهروندان، سازمان‌ها و موسسات سرتاسر جهان را بیشتر از 30 سال پیش نگران کرده است (Papadopoulos et al., 2010).

از نخستین سال‌های دهه 80، بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته است. عباراتی از قبیل دهه ی محیط زیست یا دهه ی زمین به دهه ی 1990 پیوند خورده است (Awad, 2011). در طول این دهه، توجه به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی در تصمیمات خرید مصرف کنندگان، اهمیت ویژهای پیدا کرده است (Do Paco & Raposo, 2008).

همچنین در طول چند دهه ی گذشته، جهان شاهد رشد نمایی در شمار اخبار و فعالیت‌هایی است که توسط گروه‌های حامی محیط زیست ترویج داده شده و روی صدمات زیست‌محیطی تمرکز کردهاند (Thogersen, 1996). این قبیل فعالیت‌ها در زمینهی حفاظت و نگهداری از محیط زیست متمرکز شدهاند و مترصد نشان دادن تاثیر آنها بر نگرش‌ها و رفتار مصرف کننده هستند (Do Paço & Raposo, 2008).

به علاوه امروزه حفاظت از محیط زیست وظیفه ی حیاتی مدیریت است که به عنوان ابزاری در ایجاد تصویر ذهنی مثبت از شرکت و عنصری مهم برای موفقیت یک سازمان تجاری درک شده است. مسئولیت پذیری در برابر مسائل زیست‌محیطی نه تنها به سازمان‌ها کمک میکند تا در عرصه رقابت باقی مانده و سهم بازار خود را افزایش دهند، بلکه شواهدی وجود دارد که افزایش وفاداری مصرف کننده را نیز نشان میدهد (D’Souza et al,2006).

نگرانی جامعه نسبت به محیط زیست منجر به پیدایش نوع جدیدی از مصرف‌کنندگان شده است که این نگرانیها را در تصمیمات خرید خود نشان میدهند (Chamorro & Tomás, 2006).

پژوهش‌های بین‌المللی نیز نشان‌ می‌دهند نگرانی‌های زیست‌محیطی مصرف‌کنندگان باعث شده است که آنها به تدریج رفتار خریدشان را تغییر دهند و درباره محصولاتی که میخرند بازاندیشی کنند (Papadopoulos et al., 2010). حتی شواهد حاکی از آنند که بسیاری از مصرف‌کنندگان این آمادگی را دارند که در راستای حمایت واقعی از محیط زیست، برای محصولاتی که استانداردهای محیطی را رعایت‌ می‌کنند مبلغ بیشتری پرداخت کنند.

لذا با توجه به نقش پر اهمیت مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی برای مشتریان، توجه به این که چه فاکتورهایی در فرآیند تصمیم‌گیری خرید مشتری تاثیر میگذارد مهم میباشد. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان میباشد.

بازاریابی اجتماعی و مفهوم بازاریابی سبز

بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که میکوشد با استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد (خورشیدی و مقدمی، 1382). واژهی بازاریابی اجتماعی اولین بار در سال 1971 توسط فیلیپ کاتلر و زالتمن مطرح شد (Kotler & Zaltman, 1971.)

به عقیده آنها بازاریابی اجتماعی طراحی، اجرا و کنترل برنامه‌هایی است که برای تاثیرگذاری بر پذیرش ایدههای اجتماعی طرح ریزی شدهاند و دربرگیرنده ی برنامه ریزی محصول، قیمت گذاری، ارتباطات، توزیع و تحقیقات بازاریابی است (Andreasen, 1994). اندرسون بازاریابی اجتماعی را تغییر اجتماعی بازاریابی، اصلاح رفتار در راستای ارتقا سلامت، توسعه ی اجتماعی و زیست‌محیطی و در نتیجه به کارگیری روشهای بازاریابی تجاری جهت تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی پروژه‌های طراحی شده برای تاثیر بر رفتار مخاطبان مورد نظر تعریف کرده است.

از نظر او هدف بازاریابی اجتماعی بهبود رفاه شخصی افراد و جامعه است (Chen et al., 2005). با توجه به تعاریف فوق میتوان گفت بازاریابی اجتماعی به کارگیری اصول بازاریابی و تبدیل آن به مسائل اجتماعی است (Domegan, 2008) و هدف غایی بازاریابان اجتماعی برآورده ساختن خواسته‌های جامعه به منظور بهبود کیفیت زندگی میباشد که نیازمند یک رویکرد برنامه ریزی بلند مدت است (Serrat, 2010).

بازاریابی سبز نهضتی است که درون رویکرد بازاریابی اجتماعی واقع شده و در سال‌های اخیر به دنیای بازاریابی راه یافته است (Chamorro & Tomás, 2006). تاریخچه ی بازاریابی سبز به سال 1970 بر میگردد.

ریشه‌های آن را میتوان در موجی که در دهه 70 بر سر مسایل زیست‌محیطی به راه افتاد و منجر به معرفی مفهوم “بازاریابی زیست محیطی شد جست و جو کرد (سعادت و دیگران، 1386).

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات ارگانیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :