بفرست برای دوستات :

مقدمه:

محل زيست انسان‌ها به مطالعه نياز دارد، و مطالعه و تحصيل در اين رشته به صورت تخصصي داراي گرايش‌هاي گوناگوني شده است و اين گوناگوني تابع انواع و اقسام مختلف موجودات و زيستگاه‌هاي مختلفي است که در جهان خلقت موجود مي باشد.گياهان، جانوران، سلول‌ها، دريا و ديگر موجودات برخي از گرايش‌هاي اين رشته را تشکيل مي‌دهند، گرايش‌هاي رشته زيست‌شناسي عمومي جهت دبيري زيست‌شناسي عبارت است از: دبيري، عمومي، علوم گياهي، علوم جانوري، دريا. رشته زيست شناسي سلولي ملکولي نيز در گرايش‌هاي علوم سلولي و ملکولي ميکروبيولوژي، ژنتيک و بيوشيمي و بيوفيزيک عرضه مي‌شود.
در رشته زيست‌شناسي سلولي ملکولي و زيست شناسي عمومي هر کدام در طول 4 سال عرضه مي‌گردد.

 

سطوح رشته:

رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1آزاد- آباده
2آزاد- آمل
3آزاد- اردکان
4آزاد- اسلام آباد غرب
5آزاد- اصفهان
6آزاد- ایلام
7آزاد- بم
8آزاد- بیجار
9آزاد- بیرجند
10آزاد- پاکدشت
11آزاد- تالش
12آزاد- تبریز
13آزاد- تربت حيدريه
14آزاد- تفت
15آزاد- تهران
16آزاد- جهرم
17آزاد- خرمشهر
18آزاد- رزن
19آزاد- زابل
20آزاد- زنجان
21آزاد- زنگی آباد
22آزاد- ساری
23آزاد- ساوه
24آزاد- شاهین شهر
25آزاد- شبستر
26آزاد- شهرضا
27آزاد- شهرکرد
28آزاد- شیراز
29آزاد- فریدون شهر
30آزاد- فسا
31آزاد- قائن
32آزاد- قم
33آزاد- گلپایگان
34آزاد- گناباد
35آزاد- گیلانغرب
36آزاد- مرند
37آزاد- مشهد
38آزاد- میبد
39آزاد- نجف آباد
40آزاد- نقده
41آزاد- نهاوند
42آزاد- کرج
43آزاد- کرمان
44آزاد-ابهر
45آزاد-اردبیل
46آزاد-اردستان
47آزاد-ارومیه
48آزاد-بندر عباس
49آزاد-خوی
50آزاد-همدان
51اراک
52اروميه
53الزهرا تهران
54بابلسر
55بوعلی سینا همدان
56تبریز
57تربیت معلم سبزوار
58تهران
59خوارزمي
60زابل
61زنجان
62شهیدچمران اهواز
63شیراز
64صنعتی اصفهان
65علوم وفنون دريايی خرمشهر
66محقق اردبیلی اردبیل

دروس رشته:

رديفنام درس
1آز تشريح و ريخت شناسي گياهي
2آز زيست شناسي جانوري
3آز زيست شناسي گياهي
4آز فيزيولوژي جانوري 3
5آزمايشگاه ايمونولوژي
6آزمايشگاه اکوفيزيولوژي گياهي
7آزمايشگاه اکولوژي عمومي
8آزمايشگاه اکولوژي گياهي
9آزمايشگاه بافت شناسي جانوري
10آزمايشگاه بافت و جنين شناسي
11آزمايشگاه باکتريولوژي 1
12آزمايشگاه باکتريولوژي 2
13آزمايشگاه بيوشيمي
14آزمايشگاه بيوشيمي 1
15آزمايشگاه بيوشيمي 2
16آزمايشگاه تشريح و مرفولوژي گياهي
17آزمايشگاه جانور شناسي 1
18آزمايشگاه جانور شناسي 2
19آزمايشگاه جلبک شناسي
20آزمايشگاه جنين شناسي
21آزمايشگاه حشره شناسي
22آزمايشگاه ريتزايي و اندام زايي
23آزمايشگاه زيست شناسي (گياه – جانور) 2
24آزمايشگاه زيست شناسي انگل
25آزمايشگاه زيست شناسي جانوري
26آزمايشگاه زيست شناسي گياهي
27آزمايشگاه زيست شناسي ملکولي
28آزمايشگاه زيست شناسي ک – ج 1
29آزمايشگاه زيست شناي سلولي و ملکول
30آزمايشگاه ژنتيک
31آزمايشگاه ژنتيک 1
32آزمايشگاه ژنتيک 2
33آزمايشگاه سيستماتيک گياهي 1
34آزمايشگاه سيستماتيک گياهي 2
35آزمايشگاه شيمي 1
36آزمايشگاه شيمي 2
37آزمايشگاه شيمي آلي 1
38آزمايشگاه شيمي آلي 2
39آزمايشگاه شيمي عمومي
40آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 1
41آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 2
42آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 3
43آزمايشگاه فيزيولژي گياهي 1
44آزمايشگاه فيزيولژي گياهي 2
45آزمايشگاه فيزيولژي مقايسه‌اي
46آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري
47آزمايشگاه فيزيولوي گياهي
48آزمايشگاه فيزيک
49آزمايشگاه فيزيک 1
50آزمايشگاه فيزيک 2
51آزمايشگاه فيزيک عمومي 2
52آزمايشگاه قارچ شناسي
53آزمايشگاه ميکرو بيولوژي 2
54آزمايشگاه ميکروبيولژي صنعتي
55آزمايشگاه ميکروبيولژي عمومي
56آزمايشگاه ميکروبيولژي محيطي
57آزمايشگاه ميکروبيولژي کاربردي
58آزمايشگاه ميکروبيولوزي مواد
59آزمايشگاه ميکروبيولوژي 1
60آزمايشگاه ميکروبيولوژي غذايي
61آزمايشگاه کشت سلول و بافت جانوري
62آزمایشگاه جانور شناسی 2
63آمار زيستي
64آمار زيستي عملي
65آناليز رشد
66آنتي بيوتيکها و مکانيسم عمل آنها
67آنزیمولوژی
68اپيدميولوژي ميکروبها
69اثر کار و ورزش
70از گياهان دارويي و مفردات پزشکي
71ازدياد گياهان
72اصول رده‌بندي گياهان
73اصول روشهاي رده بندي گياهان
74اصول قارچ شناسي
75انتقال مواد
76اندام‌زايي مهره داران
77انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
78ايمني شناسي
79ايمني شناسي پيشرفته
80ايمونولوژي
81اکوفيزيولوژي
82اکوفيزيولوژي گياهي
83اکولوژي پوششهاي گياهي
84اکولوژي جانوري
85اکولوژي عملي
86اکولوژي عمومي
87اکولوژي گياهي
88اکولوژي ميکرو ارگانيسم‌ها
89اکولوژي و تکامل رفتار
90بافت شناسي
91بافت شناسي جانوري
92بافت شناسي و جنين شناسي
93باکتري شناسي اختصاصي و بيماريهاي باکتريايي
94باکتري‌شناسي عمومي
95باکتريولوژي 1
96برنامه نويسي کامپيوتر
97بيماريهاي گياهي
98بيوتکنولوژي
99بيوتکنولوژي ميکروبي
100بيوسيستماتيک تکميلي
101بيوسيستماتيک جانوري
102بيوسيستماتيک جانوري تکميلي
103بيوسيستماتيک جانوري مقدماتي
104بيوشيمي
105بيوشيمي 1 و 2
106بيوشيمي 2
107بيوشيمي تکميلي
108بيوشيمي فيزيک
109بيوفيزيک
110بيوفيزيک سلولي
111بيولوژي ملکولي و تکامل
112پايان‌نامه
113پرتوزئولژي
114پرنده شناسي
115تاريخ اسلام
116تازه‌هاي فيزيولوژي گياهي
117تالوفيتها
118تاکسونومي جديد
119تحول و تکامل در گياهان
120تربيت بدني 2
121تربيت بدنی 1
122تشريح تکويني مقايسه‌اي مهره‌داران
123تشريح مقايسه‌اي گياهان آوندي
124تشريح مقايسه‌اي مهره داران
125تشريح و ريخت شناسي گياهي
126تشريح و مرفولوژي گياهي
127تغذيه معدني
128تمايز سلولهاي جانوري
129تنظيم بيان ژن
130تنوع زيستي
131توليد مثل و جنسيت
132تکامل
133تکامل موجودات زنده
134جانور شناسي 1
135جانور شناسي 2
136جذب و انتقال
137جغرافياي جانوري
138جغرافياي گياهي
139جلبک شناسي
140جنين شناسي
141جنين شناسي مقايسه اي جانوران
142حشره شناسي
143خاک شناسي
144رابطه آب و خاک و گياه
145رده بندي فيلوژنتيک
146رشد و نمو پيشرفته
147رشد و نمو گياهي
148رفتار شناسي
149روشها و ابزارهاي ويژه علوم جانوري
150رونويسي و ترجمه
151رياضي 1
152رياضي 2
153ريخت زايي و اندام زايي در گياهان
154زبان خارجه
155زمين شناسي
156زيست شناسي انگلها (توري و عملي)
157زيست شناسي پرتوي
158زيست شناسي پرتوي تکميلي
159زيست شناسي تکويني جانوري
160زيست شناسي تکويني گياهان
161زيست شناسي جانوري
162زيست شناسي سلولي
163زيست شناسي سلولي پيشرفته
164زيست شناسي سلولي تکميلي
165زيست شناسي سلولي و مولکولي
166زيست شناسي گياهي
167زيست شناسي گياهي و جانوري 1
168زيست شناسي گياهي و جانوري 2
169زيست شناسي ملکولي
170زيست شناسي ملکولي تکميلي
171زيست شناسي ملکولي و تکامل
172زیست شناسی سلولی و ملکولی عملی
173ژنتيک
174ژنتيک 1
175ژنتيک 2
176ژنتيک انساني
177ژنتيک تکميلي
178ژنتيک تکويني
179ژنتيک گياهي
180ژنيتک پروکاريوتها
181ساختار دي ان ا و همانندسازي
182سمينار
183سيتوژنتيک
184سيستماتيک گياهي 1
185سيستماتيک گياهي 2
186سيستماتيک گياهي 3
187شيمي 1
188شيمي 2
189شيمي آلي (نظري، عملي)
190شيمي آلي 1
191شيمي آلي 2
192فارسي عمومي
193فتوسنتز
194فلور ايران
195فيزيولوژي تنش ها
196فيزيولوژي تغذيه بيوانرژتيک
197فيزيولوژي توليد مثل
198فيزيولوژي جانوري
199فيزيولوژي جانوري 1
200فيزيولوژي جانوري 2
201فيزيولوژي جانوري 3
202فيزيولوژي خواص
203فيزيولوژي دستگاه عصبي مرکزي
204فيزيولوژي سازش
205فيزيولوژي عصب و عضله
206فيزيولوژي غشاي سلولي
207فيزيولوژي گياهي
208فيزيولوژي گياهي 1
209فيزيولوژي گياهي 2
210فيزيولوژي گياهي 3
211فيزيولوژي مقايسه‌اي
212فيزيولوژي ميکرو ارگانيسم‌ها
213فيزيولوژي ورزش
214فيزيک
215فيزيک 1
216فيزيک 2
217فيزيک الکترونيک
218فيزیلوژي جانوري تکميلي
219قارچ شناسي
220قارچ شناسي تکميلي
221قارچهاي بيماري زا
222گونه و گونه‌زايي
223گياهان دارويي و مفرادات پزشکي
224ليمنولوژي
225مباحث ويژه
226مبارزه با علفهاي هرز
227مباني زيست شناسي تکوینی
228مباني سلولي و ملکولي رشد و نمو
229مباني کامپيوتر
230متابوليسم در کشت سلول و بافت
231متابوليسم گياهي
232متابوليسم گياهي پيشرفته
233متمم جانورشناسي
234متمم سيستماتيک گياهي
235متون اسلامي
236متون زيست شناسي
237معارف اسلامي 2
238مهندسي ژنتيک
239ميروسکپي الکتروني نظري عملي
240ميکروبيلوژي 2
241ميکروبيولوژي 2
242ميکروبيولوژي آب و پسابها
243ميکروبيولوژي خاک
244ميکروبيولوژي درياها
245ميکروبيولوژي صنعتي
246ميکروبيولوژي صنعتي پيشرفته
247ميکروبيولوژي عمومي
248ميکروبيولوژي غذايي
249ميکروبيولوژي گياهي
250ميکروبيولوژي محيطي
251ميکروبيولوژي مواد غذايي
252ميکروبيولوژي و بهداشت محيط زيست
253ميکروبيولوژي کاربردي
254ميکروسکوپ الکتروني
255ميکوز
256مکانيسم سلولي و ملکولي سرطان
257مکانيسم عمل تنظيم کننده‌هاي رشد
258مکانيسم عمل هورمونها
259مکانيسم عمل هورمونهاي گياهي
260نور و آندوکرينولوژي
261نور و فيزيولوژي رفتار
262هالوفيتها
263ويروس شناسي
264ويروس شناسي پيشرفته
265ويروس شناسي عمومي
266ويروسهاي حيواني
267ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه‌اي
268کارگاه کامپيوتر
269کشت سلول و بافت
270کشت سلول و بافت جانوري
271کشت سلول و بافت گياهي

صنعت و بازار کار:

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در مراكز آموزشي و پژوهشي ، سطوح دبيرستاني و آزمايشگاهي ، مراكز بهداشتي و درماني ، واحدهاي توليدي كه در زمينه علوم زيستي فعاليت دارند ، به كار مشغول شوند.

 

 

 

منبع:شبکه رشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *