یک تلگرافچی ایرانی، مخترع نخستین سیستم هشدار زلزله است