جاخالی زمین به یک جرقه عظیم خورشیدی که شبکه برق را تهدید کرد