انتقال اطلاعات از طریق خطوط لوله گاز توسط محققان ایرانی