آموزش جاوا اسکریپت

تبدیل نوع در جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت از مبتدی تا حرفه ای

در این بحث از آموزش جاوا اسکریپت به بررسی انواع تبدیل نوع در جاوا اسکریپت می پردازیم.

برخی مواقع در برنامه نویسی برای اینکه محاسبات بدرستی انجام شود لازم است تا انواع مختلف متغیر را به نوع دیگر تبدیل کنیم و سپس محاسبات را انجام دهیم. به این کار تبدیل نوع گفته می شود.

تابع ()Number متغیر ورودی را به یک عدد تبدیل می کند، تابع ()String مقدار ورودی را به یک رشته تبدیل می کند و تابع ()Boolean مقدار ورودی را به یک مقدار بولین (true/false) تبدیل می کند.


انواع داده در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت، 5 نوع داده مختلف وجود دارد که می توانند مقادیر را شامل شوند:

 • string
 • number
 • boolean
 • object
 • function

همچنین 6 نوع شیء در جاوا اسکریپت وجود دارد:

 • Object
 • Date
 • Array
 • String
 • Number
 • Boolean

و 2 نوع داده که نمی توانند دارای مقدار باشند:

 • null
 • undefined

عملگر typeof

در جاوا اسکریپت می توانید از عملگر typeof برای بدست آوردن نوع داده ی هر متغیر استفاده کنید.

مثال

خودتان آزمایش کنید

لطفاً توجه کنید:

 • نوع داده NaN ، عدد است
 • نوع داده ی یک آرایه، شیء است
 • نوع داده یک تاریخ، شیء است
 • نوع داده null ، شیء است
 • نوع داده متغیر تعریف نشده، undefined است. *
 • نوع داده ی یک متغیر که هنوز به آن مقدار اختصاص نیافته است، نیز undefined است. *

اگر یک شیء از نوع تاریخ یا آرایه باشد، شما نمی توانید از دستور typeof استفاده کنید تا بفهمید آن شیء از نوع تاریخ است یا آرایه.نوع داده ی typeof

typeof یک متغیر نیست، بلکه یک عملگر یا اپراتور است. عملگرهای ( + – * / ) هیچ نوع داده ای ندارند.

اما ، عملگر typeof همیشه یک رشته (شامل نوع عملوند) را برمی گرداند .


ویژگی constructor

ویژگی constructor تابع سازنده را برای کلیه متغیرهای جاوا اسکریپت ، برمی گرداند.

مثال

خودتان آزمایش کنید

می توانید ویژگی سازنده یک شیء را بررسی کنید تا متوجه شوید آن شیء از نوع Array (شامل کلمه “Array”) است یا خیر:

مثال

خودتان آزمایش کنید

یا حتی ساده تر ، می توانید بررسی کنید که آیا سازنده یک شیء تابع Array است یا خیر:

مثال

خودتان آزمایش کنید

می توانید ویژگی سازنده یک شیء را بررسی کنید تا متوجه شوید آن شیء از نوع Date (شامل کلمه “Date”) است یا خیر:

مثال

خودتان آزمایش کنید

یا حتی ساده تر ، می توانید بررسی کنید که آیا سازنده شیء از نوع تابع Date است یا خیر:

مثال

خودتان آزمایش کنید


تبدیل نوع در جاوا اسکریپت

متغیرهای جاوا اسکریپت را می توان به یک متغیر جدید و نوع دیگر داده تبدیل کرد:

 • با استفاده از یک تابع جاوا اسکریپت
 • به صورت خودکار توسط خود جاوا اسکریپت

تبدیل عدد به رشته در جاوا اسکریپت

تابع سراسری یا گلوبال String() می تواند اعداد را به رشته تبدیل کند.

این تابع می تواند برای تبدیل کردن اعداد ، ثوابت ، متغیرها یا عبارات استفاده شود:

مثال

خودتان آزمایش کنید

تابع عضو toString() هم همین کار را می کند.

مثال

خودتان آزمایش کنید

در درس توابع عددی ، روشهای بیشتری را پیدا خواهید کرد که می تواند برای تبدیل اعداد به رشته ها استفاده شود:

تابعتوضیحات
()toExponentialمقدار عدد را به صورت نماد علمی و در قالب یک رشته بر می گرداند.
()toFixedمقدار عدد را به صورت گرد شده و تعداد اعشار مشخص در قالب یک رشته بر می گرداند.
()toPrecisionمقدار عدد را به صورت یک رشته با طول مشخص شده باز می گرداند.

تبدیل بولین به رشته

تابع سراسری String()می تواند داده های بولین را به رشته تبدیل کند.

تابع عضو بولین toString() هم همین کار را می کند.


تبدیل تاریخ به رشته

تابع سراسری String() می تواند تاریخ را نیز به رشته تبدیل کند.

تابع عضو تاریخ toString() هم همین کار را می کند.

مثال

در درس توابع تاریخ ، روشهای بیشتری را پیدا خواهید کرد که می تواند برای تبدیل تاریخ به رشته استفاده شود:

تابعتوضیحات
()getDateروز را به عدد می دهد (31-1)
()getDayروز هفته را به عدد می دهد (6-0)
()getFullYearسال را به صورت یک عدد چهار رقمی می دهد.
()getHoursساعت را به صورت عدد در بازه (23-0) می دهد
()getMillisecondsمیلی ثانیه را به صورت عدد در بازه (999-0) می دهد
()getMinutesدقیقه را به صورت عدد در بازه (59-0) می دهد
()getMonthماه را در بازه (11-0) می دهد
()getSecondsثانیه را به صورت عدد در بازه (59-0) می دهد
()getTimeزمان را بر اساس تعداد میلی ثانیه گذشته از تاریخ (1 ژانویه 1970) می دهد

تبدیل رشته به عدد

تابع سراسری Number() می تواند رشته ها را به اعداد تبدیل کند.

رشته هایی حاوی عدد (مانند “3.14”) به عدد تبدیل می شوند (مانند 3.14).

رشته های خالی به 0 تبدیل می شوند.

هر چیز دیگری باشد، به NaN (عدد نیست) تبدیل می شود.

در درس توابع اعداد ، روشهای بیشتری پیدا خواهید کرد که می توانند برای تبدیل رشته ها به اعداد استفاده شوند:

تابعتوضیحات
()parseFloatیک رشته را پردازش کرده و آن را به عدد اعشاری تبدیل می کند
()parseIntیک رشته را پردازش کرده و آن را به عدد صحیح تبدیل می کند

عملگر یگانی +

عملگر + یگانی را می توان برای تبدیل یک متغیر به عدد استفاده کرد:

مثال

خودتان آزمایش کنید

اگر متغیر قابل تبدیل نباشد ، باز هم به یک شماره تبدیل می شود ، اما با مقدار NaN (عدد نیست):

مثال

خودتان آزمایش کنید

تبدیل بولین به عدد

تابع سراسری Number() همچنین می تواند مقادیر بولین را به عدد تبدیل کند.


تبدیل تاریخ به عدد

برای تبدیل تاریخ به عدد نیز می توان از تابع سراسری Number() استفاده کرد.

تابع عضو شیء تاریخ getTime() هم همین کار را می کند.


تبدیل خودکار نوع

هنگامی که جاوا اسکریپت سعی دارد بر روی یک نوع داده “اشتباه” کار کند ، سعی خواهد کرد مقدار را به یک نوع “درست” تبدیل کند.

ولی نتیجه همیشه آن چیزی نیست که انتظار دارید:

خودتان آزمایش کنید

تبدیل خودکار رشته ها

وقتی که می خواهید یک شیء یا متغیر را در خروجی نمایش دهید، جاوا اسکریپت بصورت خودکار تابع عضو toString() آن شیء یا متغیر را فراخوانی می کند :

اعداد و بولین ها نیز تبدیل می شوند ، اما این خیلی محسوس نیست:


جدول تبدیل نوع جاوا اسکریپت

این جدول نتیجه تبدیل مقادیر مختلف در جاوا اسکریپت به عدد ، رشته و بولین را نشان می دهد:

مقدار
اصلی
تبدیل شده
به عدد
تبدیل شده
به رشته
تبدیل شده
به بولین
امتحان کنید
false 0 “false” false خودتان امتحان کنید
true 1 “true” true خودتان امتحان کنید
0 0 “0” false خودتان امتحان کنید
1 1 “1” true خودتان امتحان کنید
“0” 0 “0” true خودتان امتحان کنید
“000” 0 “000” true خودتان امتحان کنید
“1” 1 “1” true خودتان امتحان کنید
NaN NaN “NaN” false خودتان امتحان کنید
Infinity Infinity “Infinity” true خودتان امتحان کنید
-Infinity -Infinity “-Infinity” true خودتان امتحان کنید
“” 0 “” false خودتان امتحان کنید
“20” 20 “20” true خودتان امتحان کنید
“twenty” NaN “twenty” true خودتان امتحان کنید
[ ] 0 “” true خودتان امتحان کنید
[20] 20 “20” true خودتان امتحان کنید
[10,20] NaN “10,20” true خودتان امتحان کنید
[“twenty”] NaN “twenty” true خودتان امتحان کنید
[“ten”,”twenty”] NaN “ten,twenty” true خودتان امتحان کنید
function(){} NaN “function(){}” true خودتان امتحان کنید
{ } NaN “[object Object]” true خودتان امتحان کنید
null 0 “null” false خودتان امتحان کنید
undefined NaN “undefined” false خودتان امتحان کنید

مقادیر در نقل قول ها مقادیر رشته ای را نشان می دهند.

مقادیر قرمز نشانگر مقادیری است که بعضی از برنامه نویسان انتظار ندارند.


منبع : W3Schools.com


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *