آموزش جاوا اسکریپت

عملگرها در جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت از مبتدی تا حرفه ای

عملگر های جاوا اسکریپت موضوع این قسمت از آموزش جاوا اسکریپت در بانک پروژه است. در این قسمت شما با انواع عملگرها در جاوا اسکریپت مانند عملگر های ریاضی، عملگر های تخصیص دهنده، عملگرهای مقایسه ای، عملگر های منطقی، عملگر های نوع، عملگر های بیتی و دیگر عملگرها آشنا می شوید.

مثال

مقدار ها را به متغیرها اختصاص دهید و آنها را با هم ترکیب کنید:

خودتان آزمایش کنید

عملگر انتساب (=) مقدار را به یک متغیر انتساب می دهد.

انتساب

خودتان آزمایش کنید

عملگر جمع (+) اعداد را با هم جمع می کند:

جمع

خودتان آزمایش کنید

عملگر ضرب (*) اعداد را در هم ضرب می کند.

ضرب

خودتان آزمایش کنید


 

عملگر های ریاضی جاوا اسکریپت

عملگر های ریاضی برای انجام محاسبات بر روی اعداد استفاده می شوند:

عملگرشرح
+جمع
تفریق
*ضرب
**به توان رساندن (توان)
/تقسیم
%باقیمانده یا مُد (باقیمانده تقسیم)
++افزایش
کاهش

عملگر های ریاضی به طور کامل در بخش JS Arithmetic توضیح داده شده اند.


عملگرهای انتساب در جاوا اسکریپت

عملگر های تخصیص برای متغیرهای جاوا اسکریپت مقدار را تعیین می کنند

عملگرمثالمانند
=x = yx = y
+=x += yx = x + y
-=x -= yx = x – y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y

عملگر تخصیص جمع (+=) یک مقدار را به متغیر اضافه میکند.

انتساب

خودتان آزمایش کنید

عملگر های انتساب یا تخصیص به طور کامل در بخش JS Assignment توضیح داده شده اند.


عملگر های رشته در جاوا اسکریپت

عملگر + همچنین می تواند به عنوان جمع (الحاق) کننده ی رشته ها مورد استفاده قرار گیرد:

مثال

مقدار نتیجه ی txt3 می شود:

John Doe

خودتان آزمایش کنید

عملگر انتسابی += همچنین می تواند به عنوان جمع (الحاق) کننده ی رشته ها مورد استفاده قرار گیرد:

مثال

مقدار نتیجه ی txt1 می شود:

What a very nice day

خودتان آزمایش کنید

هنگامی که در رشته ها عملگر + استفاده می شود، به آن عملگر الحاق می گویند.


جمع کردن رشته ها و اعداد

جمع کردن دو عدد، عدد مجموع را بر می گرداند، اما جمع کردن یک عدد و یک رشته، یک رشته را برمی گرداند:

مثال

مقدار x, y و z می شود:

۱۰
۵۵
Hello5

خودتان آزمایش کنید

اگر یک عدد و یک رشته را با هم جمع کنید، نتیجه یک رشته خواهد بود!


عملگر های مقایسه ای جاوا اسکریپت

عملگرشرح
==برابر است با
===برابری مقدار و برابری نوع
!=نا برابر
!==نابرابری در نوع یا در مقدار
>بزرگتر از
<کوچکتر از
>=بزرگتر یا مساوی
<=کوچکتر یا مساوی
?اپراتور سه جانبه

عملگر های مقایسه ای به طور کامل در بخش JS Comparisons شرح داده شده اند.


عملگر های منطقی جاوا اسکریپت

عملگرشرح
&&و منطقی
||یا منطقی
!متضاد یا مخالف

عملگر های مقایسه ای به طور کامل در بخش JS Comparisons شرح داده شده اند.


عملگر های نوع جاوا اسکریپت

عملگرشرح
typeofنوع یک متغیر را برمیگرداند
instanceofاگر یک شی نمونه ای از یک نوع شی باشد، مقدار true را برمی گرداند

عملگر های نوع به طور کامل در بخش JS Type Conversion شرح داده شده اند.


عملگر های بیتی جاوا اسکریپت

عملگر های بیتی بر روی اعداد ۳۲ بیت کار می کنند.

هر عملگر عددی، در عملیات به یک شماره ۳۲ بیت تبدیل می شود. و نتیجه دوباره به یک مقدار عددی جاوا اسکریپت تبدیل می گردد.

عملگرشرحمثالمانندنتیجهمبنای ۱۰
&AND۵ & 1۰۱۰۱ & 0001۰۰۰۱ 1
|OR۵ | ۱۰۱۰۱ | ۰۰۰۱۰۱۰۱ 5
~NOT~ ۵ ~0101۱۰۱۰ 10
^XOR۵ ^ ۱۰۱۰۱ ^ ۰۰۰۱۰۱۰۰ 4
<<شیفت به چپ با پرکردن صفر۵ << 1۰۱۰۱ << 1۱۰۱۰ 10
>>شیفت به راست علامت دار۵ >> 1۰۱۰۱ >> 1۰۰۱۰  2
>>>شیفت به راست با پر کردن صفر۵ >>> 1۰۱۰۱ >>> 1۰۰۱۰  2

مثال های فوق از نمونه های بدون علامت ۴ بیت استفاده می کنند. اما جاوا اسکریپت از اعداد ۳۲ بیت علامت دار استفاده میکند.
به همین خاطر، در جاوا اسکریپت، ۵ ~ عدد ۱۰ را بر نمی گرداند. بلکه عدد ۶- را بر می گرداند.
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱ ~ می شود ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۱۰

عملگر های بیتی به طور کامل در بخش JS Bitwise شرح داده شده اند.


منبع : W3Schools.com


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *