بفرست برای دوستات :
آموزش جاوا اسکریپت از مبتدی تا حرفه ای

در این قسمت از آموزش جاوا اسکریپت درباره عملگر های ریاضی در جاوا اسکریپت توضیح خواهیم داد. بعبارتی دیگر درباره هرکدام از عملگر ها مانند جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، توان و باقیمانده تقسیم و همچنین درباره اولویت عملگر های ریاضی در جاوا اسکریپت توضیح خواهیم داد.

عملگر های ریاضی جاوا اسکریپت

عملگرهای ریاضی محاسبات را بر روی اعداد انجام می دهند (عدد ها و متغیر ها).

عملگرشرح
+جمع
تفریق
*ضرب
**توان
/تقسیم
%مُد (یا باقیمانده تقسیم)
++افزایش
کاهش

عملیات محاسباتی

عملیات محاسباتی، معمولا بر روی دو عدد عمل می کند.

دو عدد می توانند رقم ثابت باشند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

یا متغیر باشند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

یا عبارت باشند:

مثال

خودتان آزمایش کنید


عملگرها و عملوند ها

اعداد در یک عملیات محاسباتی، عملوند نامیده می شوند.

عملیاتی (که باید بین دو عملوند انجام شود) توسط یک عملگر تعریف می شود.

عملوندعملگرعملوند
۱۰۰+۵۰

 

جمع

عملگر جمع (+) اعداد را با هم جمع می کند:

مثال

خودتان آزمایش کنید


تفریق

عملگر تفریق (-) اعداد را از هم تفریق می کند.

مثال

خودتان آزمایش کنید


ضرب

عملگر ضرب (*) اعداد را در هم ضرب می کند.

مثال

خودتان آزمایش کنید


تقسیم

عملگر تقسیم (/) اعداد را بر هم تقسیم می کند.

مثال

خودتان آزمایش کنید


مُد یا باقیمانده

عملگر مُد یا باقیمانده (%) باقیمانده تقسیم یک عدد بر دیگری را برمیگرداند.

مثال

خودتان آزمایش کنید

در ریاضی، تقسیم دو عدد صحیح، یک خارج قسمت و یک باقیمانده ایجاد می کند.
در ریاضیات، نتیجه یک عملیات مُد، باقیمانده یک تقسیم صحیح است.


افزایش

عملگر افزایش (++) اعداد را افزایش می دهد.

مثال

خودتان آزمایش کنید


کاهش

عملگر کاهش (--) اعداد را کاهش می دهد.

مثال

خودتان آزمایش کنید


توان

عملگر توان (**) عملوند اول را به توان عملوند دوم می رساند.

مثال

خودتان آزمایش کنید

x ** y مقداری برابر با فرمول Math.pow(x,y) بر می گرداند. بعبارتی x را به توان y می رساند:

مثال

خودتان آزمایش کنید


اولویت عملگر

اولویت عملگر، در یک عبارت محاسباتی، ترتیب اینکه که کدام عملیات محاسباتی زودتر انجام شود را تعیین میکند.

مثال

خودتان آزمایش کنید

نتیجه مثال بالا برابر است با ۱۵۰ * ۳، یا برابر است با ۱۰۰ + ۱۵۰ ؟

ابتدا عمل جمع انجام می شود یا ضرب؟

همانطور که در ریاضیات سنتی مدرسه آموختید، ضرب اول انجام می شود.

ضرب (*) و تقسیم (/اولویت بالاتری نسبت به جمع (+) و تفریق (-) دارند.

و (مانند ریاضی مدرسه) اولویت ها می تواند با استفاده از پرانتز تغییر کند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

با استفاده از پرانتز، عملیات داخل پرانتز زودتر محاسبه می شوند.

هنگامی که بسیاری از عملیات اولویت یکسان دارند (مانند جمع و تفریق)، از چپ به راست محاسبه می شوند:

مثال

خودتان آزمایش کنید


اولویت عملگر ها در جاوا اسکریپت

ردیف هایی که با قرمز مشخص شده اند، نشان دهنده ی ECMAScript 2015 – ES6 یا بالاتر هستند.

اولویتعملگرشرحمثال
۲۰( )گروه بندی عبارات(۳ + ۴)
    
۱۹.عضوperson.name
۱۹[]عضوperson[“name”]
۱۹()فراخوانی تابعmyFunction()
۱۹newایجادnew Date()
    
۱۷++پسوند افزایشیi++
۱۷-​-پسوند کاهشیi-​-
    
۱۶++پیشوند افزایشی++i
۱۶-​-پیشوند کاهشی-​-i
۱۶!نقیض یا مخالف!(x==y)
۱۶typeofنوعtypeof x
    
۱۵**توان (ES2016)10 ** 2
    
۱۴*ضرب۱۰ * ۵
۱۴/تقسیم۱۰ / ۵
۱۴%باقیمانده تقسیم۱۰ % ۵
    
۱۳+جمع۱۰ + ۵
۱۳تفریق۱۰ – ۵
    
۱۲<<شیفت به چپx << 2
۱۲>>شیفت به راستx >> 2
۱۲>>>شیفت به راست – بدون علامتx >>> 2
    
۱۱<کوچکتر ازx < y 
۱۱<=کوچکتر یا مساویx <= y
۱۱>بزرگتر ازx > y
۱۱>=بزرگتر یا مساویx >= y
۱۱inویژگی در شی“PI” in Math
۱۱instanceofنمونه ای از شیinstanceof Array
    
۱۰==برابر باx == y
۱۰===برابری نوع و مقدارx === y
۱۰!=نابرابر باx != y
۱۰!==نابرابری نوع یا مقدارx !== y
    
۹&بیتی ANDx & y
۸^بیتی XORx ^ y
۷|بیتی ORx | y
۶&&منطقی ANDx && y
۵||منطقی ORx || y
۴? :شرط? “Yes” : “No”
    
۳+=انتسابx += y
۳/=انتسابx /= y
۳-=انتسابx -= y
۳*=انتسابx *= y
۳%=انتسابx %= y
۳<<=انتسابx <<= y
۳>>=انتسابx >>= y
۳>>>=انتسابx >>>= y
۳&=انتسابx &= y
۳^=انتسابx ^= y
۳|=انتسابx |= y
    
۲yieldتابع مکثyield x
۱,کاما۵ , ۶

عبارات داخل پرانتز به طور کامل محاسبه می شوند و سپس مقدار آن در بقیه عبارت استفاده شود.


منبع : W3Schools.com


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *