بفرست برای دوستات :

کاهش شدت درد زایمان با ماساژ یخ

نتایج یک تحقیق دانشگاهی در کشور حاکیست: ماساژ یخ به عنوان یک روش مؤثر و بدون عارضه برای کاهش درد زایمان مفید است.

زهرا حاج امینی، کارشناس ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله، پژوهشی را به منظور «بررسی تاثیر ماساژ یخ در نقطه هگو بر درد زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر تهران» انجام داده است.

این تحقیق بر روی 60 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان‌های منتخب تهران در دو گروه ماساژ یخ و درمان‌نما انجام شد. ابتدا شدت درد زایمان در مرحله فاز فعال زایمان توسط مقیاس سنجش دیداری درد اندازه گیری و سپس مداخله یعنی ماساژ یخ به مدت 10 دقیقه برای گروه مورد و درمان نما برای گروه شاهد در نقطه هگو انجام و شدت درد قبل از مداخله، بلافاصله، نیم و یک ساعت بعد از مداخله در دو گروه مقایسه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد.

مقایسه میانگین شدت درد در گروه ماساژ یخ بین، قبل و بلافاصله، نیم ساعت و یک ساعت بعد از مداخله و در گروه درمان نما فقط قبل و بلافاصله بعد از مداخله تفاوت معنادار آماری را نشان داد. همچنین مقایسه دو گروه نیم ساعت بعد از مداخله تفاوت معنادار آماری داشت.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد: ماساژ یخ باعث کاهش شدت درد زایمان می‌شود و با توجه به طولانی بودن مدت درد زایمان، تکرار این روش در طول فاز فعال به عنوان یک روش مؤثر و بدون عارضه برای کاهش درد زایمان توصیه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *