پروژه بررسی عملکرد هنجاری رسانه های جمعی و تاثیر آن بر جامعه و دولت