عملکرد و کاربرد نیمه هادیها در کنترل موتورهای اونیورسال