روشی برای تعمیر پایه چند گانه دندان زیر تاج های دائمی