تاثیر عملکرد هنجاری رسانه های جمعی بر جامعه و دولت