تاثیر اندک غلظت بر ویژگی های حفاظتی اکسیژن پلی استر ها