بفرست برای دوستات :

مقدمه:

شرط اساسي زندگي توام با آسايش، نشاط، پيشرفت و موفقيت و رشد و کمال برخورداري از سلامت، بهداشت، و امنيت جسماني و رواني و اجتماعي است. ليکن تغيير و تحولات سريع علمي و تکنولوژي، تغيير و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، پيش آمدهاي غير منتظره از قبيل جنگ، زلزله، بيماري و تصادف، پيچيدگي ارتباطات اجتماعي و تهاجم فرهنگي در عصر کنوني مشکلات گوناگوني در زمينه‌هاي معيشتي، تحصيلي، شغلي، خانوادگي، تصميم‌گيري، ارتباطي، عاطفي، رواني رفتاري و اخلاقي براي بسياري از افراد در همه جوامع از جمله مردم کشور ما به وجد آورده است و سلامت بهداشت و امنيت جسماني رواني و اجتمعاي آنان را دچار آسيب کرده است. براي جلوگيري و حل و رفع اين مشکلات و سازگاري و برخورد موثر و منطقي با موقعيت‌هاي گوناگون زندگي و تامين بهداشت و سلامتي جسماني، رواني و اجتماعي افراد جامعه متخصصين حرفه‌هاي ياورانه به ويژه متخصصان راهنمايي و مشاوره مي‌توانند کمک‌هاي شايان توجهي ارائه کنند.

بنابراين در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر کشور بايد به فراهم ساختن شرايط وسايل و امکانات مربوط به ارائه خدمات متخصصين حرفه‌هاي ياورانه از جمله راهنمايي و مشاوره توجه کافي مبذول گردد. از آنجاييکه موفقيت و کارآيي موسسات و مراکز ارائه کننده خدمات ياورانه به مراجعان درگرو داشتن متخصصين لايق و کارآمد در حرفه‌هاي ياورانه است، تربيت نيروي انساني واجد شرايط و کارآمد در اين حرفه‌ها و از جمله راهنمايي و مشاوره از اهميت فراواني برخوردار است. برنامه دوره کارشناسي راهنمايي و مشاوره به همين دليل و براي تربيت و تامين نيروي انساني لايق و کارآمد براي ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره در مراکز و موقعيت‌هاي گوناگون با استفاده از همکاريهاي صاحبنظران با تجربه به اين رشته در کشور تهيه و تدوين شده است. رشته راهنمايي و مشاوره يکي از دوره‌هاي کارشناسي در نظام آموزش عالي است و هدف از تاسيس آن تربيت متخصصان و کارشناساني است مومن، معتقد به اسلام و انقلاب اسلامي و ولايت فقيه، که بتوانند تصدي امر راهنمايي و مشاوره يا فعاليت‌هاي پرورشي را در هسته‌هاي مشاوره، مدارس، مراکز تربيت معلم دانشسراها و ساير موسسات اموزشي و تربيتي، بنيادها بر عهده بگيرند. همه افراد در جريان زندگي خودشان با مسائل و مشکلات متنوعي روبرو ميشوند، کودکان نوجوانان و جوانان که اين دوره از زندگي آنان با دوران تحصيل در مدارس ابتدايي، راهمايي و متوسطه و دانشگاه مصادف است به علت تجارب کمتر و بحرانهاي خاص اين دوره‌ها در جريان برخورد و برطرف ساختن مشکلات و مسائل شخصي و اجتماعي با دشواريهاي بيشتري روبرو ميشوند و اين امر علاوه بر تاثير گذاردن بر جريان زندگي عادي و معمولي آنان برجريان تحصيلي آنان نيز اثر مي گذارد و چنانچه خدمات راهنمايي و مشاوره در دسترس آنها باشد با استفاده از اين خدمات طرز حل و رفع و بطرف کردن بسياري از مسائل و مشکلات و موانع را يادگرفته و از زندگي احساس رضايت و خرسندي نموده و سازش بهتر و بيشتري با خود و زندگي خواهند داشت و در نتيجه رشد شخصيتي سالم براي آنان تسهيل خواهد شد و سلامت شخصيت آنان کمتر در معرض ناهنجاري و بيماري قرار خواهد گرفت.
علاوه بر اين نوجوانان و جوانان در اين دوره از زندگي با انتخاب رشته تحصيلي و شغل که از مهمترين انتخابهاي سرنوشت ساز و تعيين کننده در زندگي فردي و اجتماعي فرد هستندمواجهند و در دنياي کنوني به علت تعدد و تنوع رشته‌هاي تحصيلي و کثرت و تعدد مشاغل و تخصصي بودن آنها اين انتخابها براي همه افراد به ويژه نوجوانان و جوانان آسان نمي‌باشد. و چنانچه خدمات مشاوره‌اي و پرورشي در دسترس افراد خصوصاً نوجوانان و جوانان قرار داشته باشد به وسيله راهنمايان و مشاوران آموزش ديده و مجرب قادر خواهند بود با شناخت خودشان و پي بردن به استعدادها، علايق، هدفها نيازهايشان و همچنين شناخت رشته‌هاي تحصيلي و مشاغل مختلف و نيازهاي جامعه در انتخاب رشته تحصيلي و شغل مناسب ياري شوند که در نتيجه از بسياري از ضايعات که ناشي از انتخاب نادرست رشته تحصيلي و يا شغل ميباشد و سازمانها دولتي يا خصوصي عهده‌دار شوند.

 

متوسط طول دوره کارشناسي راهنمايي و مشاوره 4 سال و حداکثر آن 6 سال خواهد بود و دانشجويان در طي آن آموزشهاي نظري و عملي لازم براي کسب تواناييهاي ضروري در انجام وظائف راهنمايي و مشاوره يا فعاليت‌هاي پرورشي را بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي برنامه‌ريزي فراخواهند گرفت.

سطوح رشته:

 

رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1آزاد- اسلامشهر
2آزاد- بهبها ن
3آزاد- تهران
4آزاد- خمینی شهر
5آزاد- رودهن
6آزاد- زرند
7آزاد- شبستر
8آزاد- شهرکرد
9آزاد- قوچان
10آزاد- مرودشت
11آزاد- مهاباد
12آزاد-ابهر
13آزاد-بوشهر
14الزهرا تهران
15بندرعباس
16تهران
17خوارزمي
18رازی کرمانشاه
19شهیدچمران اهواز
20صنعتی اصفهان
21علامه طباطبائی

دروس رشته:

رديفنام درس
1فارسي
2آسيب شناسي اجتماعي
3آسيب شناسي رواني 1
4آسيب شناسي رواني 2
5آسيب‌شناسي اجتماعي
6آسيب‌شناسي رواني 1
7آسيب‌شناسي رواني 2
8آشنايي با قرآن 1
9آشنايي با قرآن 2
10آشنايي با کامپيوتر
11آشنايي با کتاب و کتابخانه
12آمار استنباطي
13آمار توصيفي
14آموزش ابتدايي راهنمايي متوسطه
15آموزش و پرورش ابتدائي، راهنمايي و متوسطه
16آيين نگارش و فن سخنوري
17اختلالات يادگيري
18ادبيات کودکان و نوجوانان
19اصول و فلسفه آموزش و پرورش
20اصول و فلسفه تعليم و تربيت
21انسان از ديدگاه اسلام
22انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
23بازي و حرکت درماني
24بهداشت رواني
25بهداشت و کمکهاي اوليه
26پروژه تحقيقاتي
27تاريخ اسلام
28تربيت بدني 2
29تمرين عملي راهنمائي مشاوره 2 (فعاليتهاي مشاوره اي)
30تمرين عملي راهنمايي و مشاوره 1 (فعاليت‌هاي راهنماي
31توليد و کاربرد مواد آموزشي
32جامعه شناسي آموزش و پرورش
33جامعه شناسي عمومي
34جمعيت و تنظيم خانواده
35خانواده در اسلام و ايران
36راهنمايي و مشاوره تحصيلي
37راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه
38راهنمايي و مشاوره گروهي
39روابط انساني در مدرسه
40روان شناسي اجتماعي
41روان شناسي اجتماعي
42روان شناسي و آموزش و پرورش افراد استثنائي
43روان شناسي يادگيري
44روان‌شناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي
45روان‌شناسي تربيتي
46روان‌شناسي رشد 1 (کودکي و نوجواني)
47روان‌شناسي رشد 2 (جواني، بزرگسالي و پيري)
48روان‌شناسي شخصيت
49روان‌شناسي عمومي
50روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت
51روانشناسي از ديدگاه اسلام
52روانشناسي تربيتي
53روانشناسي رشد نوجواني 2
54روانشناسي رشد کودکي 1
55روانشناسي عمومي
56روانشناسي و آموزش افراد استثنايي
57روش تحقيق در علوم تربيتي و روان شناسي
58روشها و فنون تدريس
59روشها و فنون راهنمايي و مشاوره
60روشهاي آماري
61روشهاي آماري در علوم تربيتي
62روشهاي اصلاح رفتار
63روشهاي تغيير و اصلاح رفتار
64رياضيات پايه
65رياضيات پايه و مقدمات آمار
66رياضيات پيش دانشگاهي
67زبان پيش دانشگاهي 1
68زبان پيش دانشگاهي 2
69زبان خارجي عمومي
70زبان فارسي
71زيست شناسي عمومي
72سازمان و قوانين آموزش پرورش
73سرودها و آهنگهاي انقلابي
74سنجش و اندازه‌گيري در علوم تربيتي
75سنجش و اندازه‌گيري در علوم تربيتي و روانشناسي
76سيره تربيتي پيغمبر و ائمه (ع)
77شخصيت نظريه‌ها و مفاهيم
78فعاليت هاي گروهي
79فيزيولوژي اعصاب
80فيزيولوژي انسان (اعصاب و غدد)
81مباني تحليل سياسي
82مباني جامعه شناسي
83مباني راهنمايي و مشاوره
84مباني کامپيوتر
85متون اسلامي (آيات و احاديث)
86متون زبان تخصصي
87متون عربي
88مددکاري اجتماعي
89مسائل نوجوانان و جوانان
90مشاوره خانواده
91مشاوره و راهنمايي تحصيلي
92معارف اسلامي 2
93مقدمات تحقيق در علوم تربيتي
94مقدمات مديريت آموزش و پرورش
95مقدمات مديريت آموزشي
96مقدمات کامپيوتر
97نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني
98هنرهاي نمايشي
99ورزش و بازيهاي تربيتي
100کاربرد آزمونهاي تشخيص و شخصيت
101کاربرد آزمونهاي تشخيصي و شخصيت در مشاوره
102کاربرد آزمونهاي هوش استعداد
103کاربرد آزمونهاي هوش، استعداد و رغبت در مشاوره
104کارورزي 1
105کارورزي 2
106کارورزي در مشاوره 1
107کارورزي در مشاوره 2

صنعت و بازار کار:

فارغ التحصيلان اين رشته مهم که حتماً بايد با علاقه و داشتن ذوق دروني خود نسبت به اصلاح و راهنمائي مردم اين رشته را انتخاب کرده باشند اولين جائي که مي توانند نقش مفيدي ايفا کنند خانواده خودشان است و براي امرار معاش می توان به اشتغال در مراکز مشاوره خصوصي و دولتي- مدارس- ادارات و وزارتخانه ها- مراکز فرهنگي- شهرداري- بعضي از بيمارستان ها و درمانگاه ها اشاره کرد.

 

 

 

 

منبع:شبکه رشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *